Globos namų taryba

PATVIRTINTA
Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus
2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V – 67
2 priedas

Nuostatai

1. Suvalkijos socialinės globos namų  tarybos nuostatai (toliau tekste – Nuostatai) yra Suvalkijos socialinės globos namų lokalinis norminis aktas, kurio paskirtis apibrėžti globos namų tarybos tikslus, uždavinius, funkcijas, veiklos tvarką, narių teises ir pareigas.

2. Suvalkijos socialinės globos namų taryba (toliau tekste – Globos namų taryba).

3. Globos namų taryba yra patariamasis socialinės globos namų administracijos organas, galintis teikti pasiūlymus ir daryti įtaką tobulinant socialinės globos namų veiklą.

4. Globos namų tarybą gali sudaryti globos namuose gyvenantys gyventojai, darbuotojai, gyventojų globėjai, rūpintojai, kiti šeimos nariai, artimi giminaičiai, kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenės atstovai ir kiti su globos namais susiję asmenys. Globos namų tarybos pirmininku, pavaduotoju ir sekretoriumi gali būti tik veiksnūs globos namų gyventojai.

5. Globos namų tarybos nariai, šiurkščiai pažeidę socialinės globos namų tarybos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, ar be pateisinamos priežasties 5 kartus nedalyvaujantys Globos namų tarybos posėdžiuose, gali būti pašalinti iš Globos namų tarybos narių visuotiniame gyventojų susirinkime.

6. Narystės Globos namų taryboje netenkama gyventojui išvykus ar jį pašalinus iš socialinės globos namų, asmeniui pareiškus norą atsistatydinti, pašalinus iš Globos namų tarybos ar mirus.

7. Už globos namų tarybos veiklą atsakingas Socialinio darbo padalinio vadovas.

8. Teikti pagrįstus pasiūlymus socialinės globos namų administracijai ir daryti įtaką socialinės globos namų veiklai tobulinti.

9. Atstovauti socialinės globos namų gyventojų interesus globos namuose.

10. Aiškinti gyventojams jų administracines teises ir pareigas.

11.Tarpininkauti sprendžiant kilusius ginčus tarp gyventojų ir tarp gyventojų ir administracijos.

12. Teikti pasiūlymus dėl socialinių paslaugų gerinimo.

13. Stebėti ir vertinti globos namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybę.

14. Siekti, kad kuo daugiau gyventojų dalyvautų globos namų veikloje.

15. Susipažinti su globos namų veiklą reglamentuojančiais dokumentais, teisės aktais.

16. Gauti informaciją dėl veiklos organizavimo iš globos namų darbo padalinių vadovų, darbuotojų.

17. Kreiptis į globos namų direktorių, administraciją, steigėją dėl globos namų gyventojų teisių ir pareigų užtikrinimo, dėl asmens apsaugos nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimo bei dėl kitų iškylančių problemų.

 

18. Tarybos nariai privalo:

18.1. būti objektyvūs ir nešališki, paskirtas funkcijas ir pavedimus vykdyti laiku;

18.2. griežtai laikytis Suvalkijos socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių, gyventojų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų;

18.3. būti pavyzdžiu kitiems globos namų gyventojams ir darbuotojams.

19. Rengti Globos namų tarybos veiklos planus bei ataskaitas.

20. Organizuoti Globos namų tarybos posėdžius.

21. Organizuoti bendrus  globos namų gyventojų susirinkimus.

22. Stebėti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę ir teikti pasiūlymus administracijai dėl jų gerinimo.

23. Svarstyti gyventojų,  šiurkščiai pažeidžiančių gyventojų vidaus tvarkos taisykles, elgesį.

24. Svarstyti globos namų gyventojų globėjų, nevykdančių jiems priskirtų globos funkcijų savo globotiniams, elgesį.

25. Organizuoti pagalbą silpnesniems globos namų gyventojams.

26. Raginti globos namų gyventojus aktyviai dalyvauti užimtume ir renginiuose.

27.Talkinti darbuotojams organizuojant socialinės globos namų gyventojų kultūrinę, sportinę veiklą,  užimtumą.

28. Bendradarbiauti su globos namų bendruomenės nariais.

28. Gyventojų tarybą sudaro 13-17 narių.

29. Globos namų tarybos nariai renkami visos socialinės globos namų gyventojų ir darbuotojų bendruomenės, globėjų, artimųjų ar kitų giminaičių susirinkime atviru  balsavimu vieneriems metams.

30. Globos namų taryba, esant būtinumui, gali būti  atnaujinama metų bėgy.

31. Globos namų tarybos nariai atviru balsavimu renka tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių.

32. Globos namų taryba savo veiklą organizuoja pagal kalendorinių metų pradžioje parengtus veiklos metinius planus arba organizuoja posėdžius pagal poreikį.

33. Kartą ketvirtyje arba esant poreikiui organizuoja Globos namų tarybos posėdžius:

33.1. posėdžius kviečia sekretorius, jiems pirmininkauja Globos namų tarybos pirmininkas, o jam nesant, pavaduotojas;

33.2. posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė narių, o nutarimai galioja daugumos narių pareikšta nuomone;

33.3. posėdis įforminamas protokolu.

34. Kartą metuose (esant poreikiui – ir dažniau) Globos namų taryba organizuoja bendrus gyventojų ir socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimus.

35. Globos namų tarybos nariai nuolat stebi, aiškinasi, analizuoja, vertina ir, esant poreikiui, reiškia nuomonę globos namų administracijai  apie globos namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybės gerinimą.

36. Kartą ketvirtyje Globos namų taryba vertina gyventojams teikiamų paslaugų kokybę.

37. Metų pabaigoje rašo Globos namų tarybos veiklos ataskaitą, kurią pristato globos namų bendruomenei  bendrame gyventojų susirinkime.

38. Globos namų gyventojų taryba glaudžiai bendradarbiauja su visa įstaigos bendruomene, sprendžiant problemas ir teikiant rekomendacinio pobūdžio siūlymusremiasi žmogiškumo principu, vadovaujasi demokratiškumu ir abipusiu supratimu, palaiko geranoriškus tarpusavio santykius, skatina aktyvų dalyvavimą globos namų bendruomenės veikloje.

39. Nuostatai, pasikeitus teisės aktams, gali būti peržiūrimi ar keičiami.

40. Suvalkijos socialinės globos namų tarybos nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.

Planas

SUVALKIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Laikas: 2021 m.
Tikslas: gerinti globos namų veiklą, atsižvelgiant į globos namų gyventojų interesus

VEIKLOS ĮVARDIJIMASVYKDYMO LAIKAS
Organizuoti Globos namų tarybos posėdžiusNe rečiau, kaip kartą per ketvirtį
Vertinti Globos namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybęKiekvieno ketvirčio pradžioje
Teikti pasiūlymus dėl globos namų veiklos pagerinimoEsant poreikiui
Bendradarbiauti su globos namų darbuotojais, organizuojančiais gyventojų darbinę veikląNuolat
Dalyvauti teikiant pagalbą silpnesniems globos namų gyventojamsPagal poreikį
Bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais, teikiant pagalbą naujai atvykusiems gyventojams adaptacijos proceseAtvykus naujam gyventojui
Stebėti globos namų gyventojų elgesį, apie nusižengimus Gyventojų vidaus taisyklėms pranešti darbuotojamsNuolat
Svarstyti elgesį gyventojų, šiurkščiai pažeidžiančių Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles, vertinti, teikti administracijai pasiūlymus dėl drausminių nuobaudųEsant poreikiui
Aktyviai dalyvauti globos namų bendruomenės gyvenime, įtakoti iškylančių problemų sprendimąNuolat
Organizuoti visuotinį gyventojų susirinkimą tema „Globos namų teikiamos paslaugų vertinimo aptarimas“I pusmetis
Organizuoti visuotinį gyventojų susirinkimą tema „Gyvenimas ir sugyvenimas globos namuose. Darbuotojų ir gyventojų lūkesčiai“II pusmetis
Organizuoti išvyką pasirinktu maršrutuMetų eigoje
Parengti Globos namų tarybos veiklos metinį planąMetų pradžioje
Įvertinti Globos namų tarybos veiklą ir parašyti ataskaitą.Metų pabaigoje
Suvalkijos globos namų tarybos pirmininkas Stasys Medeika