Priėmimo tvarka

 

Asmenų apgyvendinimo Suvalkijos socialinės globos namuose tvarka:
 
1. Į globos įstaigas nukreipiami asmenys, kuriems negalima socialinių paslaugų teikti jų namuose, ne stacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios;
2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
3. Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
4. Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui;
5. Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo apgyvendinamas globos įstaigoje.
 
Apgyvendinant asmenis Suvalkijos socialinės globos namuose pateikiami šie dokumentai:
 
1. Asmens, pageidaujančio apsigyventi globos namuose, ar jo globėjo prašymas;
2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams));
4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
5. Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, bedarbio pažymėjimas ar kt.);
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Savivaldybės išduotas neįgalumo pažymėjimas;
7. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (darbingo amžiaus žmonėms);
8. Miesto (rajono) savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo (SP-9 forma);
9. Miesto (rajono) savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
10. Specialiojo poreikio pažyma SPS-1 ar SPP-2 ar jos kopija, jeigu yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis;
11. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
12. Medicininių dokumentų išrašas F 027/a su gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvadomis;
13. Teismo sprendimas apie asmens veiksnumo apribojimą (pripažinimą ribotai veiksniu/neveiksniu), jei asmuo teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu/neveiksniu;
14. Epikrizė arba medicininis dokumentas, susijęs su asmens sveikatos būkle, persirgtomis ligomis, paskirtu gydymu;
15. Kompensuojamų vaistų pasas;
16. Pažyma apie gaunamas pajamas;
17. Pažyma apie turimą nekilnojamą turtą.
 
Į globos namus nepriimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:
 
1. Asmenys, kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;
2. Asmenys, sergantys:
2.1. ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais,
2.2. aktyviąja tuberkulioze,
2.3. odos infekcinėmis ligomis,
2.4. lytiškai plintančiais susirgimais,
2.5. AIDS,
2.6. lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.
 
Priimant asmenį į globos namus pasirašomos sutartys:
 
1. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis;
2. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir asmens – paslaugų teikimo sutartis ir sąlygos.
 
Socialinės globos kaina:

Socialinės globos kaina 2018 metams patvirtinta Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V – 167 „Dėl socialinės globos kainų tvirtinimo 2018 metams“:

kaina asmeniui – 595,00 Eur;

kaina asmeniui su sunkia negalia – 685,00 Eur.

 
 
 

Teksto didinimas

Apklausa

Kaip mus vertinate?
 

Šiuo metu lankosi

Mes turime 16 svečius online

Mūsų draugai

sunsku_seniunija
marijampoles_savivaldybe

msgn
kitos