Kokybės politika

Atnaujinta 2021m. rugpjūčio 27d.

Suvalkijos socialinės globos namų kokybės politika

Suvalkijos socialinės globos namų pagrindinis tikslas – sukurti ir įgyvendinti efektyvų stacionarios socialinės globos įstaigos veiklos modelį, siekiant gyventojams užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą, sudarant žmonėms kuo palankesnes, priartintas prie namų aplinkos, gyvenimo sąlygas, saugumą, žmogiškąjį orumą, integraciją į visuomenę.

Įstaigos aukščiausioji vadovybė siekdama pagrindinio tikslo:

• identifikuoja bei valdo veikloje kylančias rizikas ir galimybes;

• įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;

• analizuoja klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindami savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes;

• siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;

• reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką, tikslus bei procedūras;

• įsipareigoja teikti ir nuolat gerinti paslaugų kokybę.

2021 m. rugpjūtis
Direktorė Marytė Slavinskienė