Priėmimo tvarka

Atnaujinta 2021m. rugsėjo 10d.

Socialinės globos kaina:

Socialinės globos kaina 2021 metams patvirtinta Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-177 „Dėl socialinės globos kainų tvirtinimo 2021 metams“:

kaina asmeniui su negalia per mėnesį – 850,00 Eur;
kaina asmeniui su sunkia negalia per mėnesį – 950,00 Eur.

Priėmimo tvarka

Asmenų apgyvendinimo Suvalkijos socialinės globos namuose tvarka vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos scialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 “Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo”:

1. Į globos įstaigas nukreipiami asmenys, kuriems negalima socialinių paslaugų teikti jų namuose, ne stacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios;
2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos (socialinių paslaugų) skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
3. Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
4. Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui;
5. Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo per 30 kalendorinių dienų apgyvendinamas globos įstaigoje.

Apgyvendinant asmenis Suvalkijos socialinės globos namuose pateikiami šie dokumentai:

1.  Asmens, pageidaujančio apsigyventi globos namuose, ar jo globėjo prašymas;
2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams));
4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
5. Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, bedarbio pažymėjimas ar kt.);
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Savivaldybės išduotas neįgalumo pažymėjimas;
7. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (darbingo amžiaus žmonėms);
8. Miesto (rajono) savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo (SP-9 forma);
9. Miesto (rajono) savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
10. Specialiojo poreikio pažyma SPS-1 ar SPP-2 ar jos kopija, jeigu yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis;
11. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
12. Medicininių dokumentų išrašas (F027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos (GKK)/gydytojo išvadomis;
13. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo arba gydančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;
14. Epikrizė arba išrašas iš medicininių dokumentų, susijęs su asmens sveikatos būkle, persirgtomis ligomis, paskirtu gydymu;
15. Teismo sprendimas apie asmens veiksnumo apribojimą (pripažinimą ribotai veiksniu/neveiksniu), jei asmuo teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu/neveiksniu;
16. Kompensuojamų vaistų pasas (su išpirkimo čekiais, kur nurodyta iki kada užtenka vaisto ir kad bent 5 dienoms užtektų kompensuojamų vaistų);
17. Pažyma apie gaunamas pajamas;
18. Pažyma apie turimą nekilnojamą turtą.

Atvykstant apsigyventi į globos namus, būtini tyrimai:

1. Bakteriologinis išmatų pasėlis
2. BKT + gliukozė (1 mėn.)
3. Plaučių Ro (1 metų) su pilnu aprašymu.
4. ŽIV tyrimas
5. Vasermanas (RPR)

Į globos namus nepriimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:

1.  Asmenys, kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;
2. Asmenys, sergantys:
  2.1. ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais,
  2.2. aktyviąja tuberkulioze,
  2.3. odos infekcinėmis ligomis,
  2.4. lytiškai plintančiais susirgimais,
  2.5. AIDS,
  2.6. lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.

Priimant asmenį į globos namus pasirašomos sutartys:

1. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis;
2. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir asmens – paslaugų teikimo sutartis ir sąlygos.