Teisinė informacija

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

 

Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija;

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“;

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai:

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-92 “Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“;

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;

2007 m. vasario 20 d. Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“;

2017 m. rugsėjo 4 d. Nr. A1-461 “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“;

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-684 „Dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo”;

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

2011 m. vasario 10 d. Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“