Korupcijos prevencija

Atnaujinta 2023m.  kovo 31 d.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą globos namuose atsakingi asmenys – socialinė darbuotoja Kristina Mikučionytė, bendrosios praktikos slaugytoja Vaida Ruseckaitė ir direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui Gintautas Žemaitis

Informacijos apie įstaigoje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones numato:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 . birželio 17 d. įsakymas Nr. A1-348)

Pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą.

Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą.

Apie pažeidimą galite pranešti šiais būdais:

· Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą elektroniniu paštu pranesk@socmin.lt, užpildant pranešimo apie pažeidimą formą.

· Prokuratūrai tiesiogiai: Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į kompetentingą instituciją, kai yra bent viena iš šių aplinkybių: pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui; būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala; vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus; informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos; yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti; įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo; asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.

· Viešai: Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. 

Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

· pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

· pavojaus aplinkai;

· kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

· neteisėtos veiklos finansavimo;

· neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

· neteisėtu būdu įgyto turto;

· padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

· ir kitų pažeidimų.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

· to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

· asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės užtikrinimo tvarkos aprašo“, patvirtintas pareigų sąrašas, kurias einant asmenims privalu deklaruoti privačius interesus:

 1. Direktorius;
  Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui;
  3. Padalinių vadovai (aptarnavimo, buhalterinės apskaitos, socialinio darbo, sveikatos priežiūros);
  4. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas;
  5. Viešųjų pirkimų komisijos nariai;
  6. Pirkimo iniciatoriai (darbuotojas, kuris nurodo poreikį pirkimo būdu įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų ir (ar) parengia jų techninę specifikaciją ir (ar) jos projektą);
  7. Asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus;
  8. Ekspertai, dalyvaujantys atliekamų pirkimų procedūrose;
  9. Gydytojas psichiatras.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui Gintautas Žemaitis yra įgaliotas darbuotojas, atsakingas kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip deklaruojantys asmenys laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo.

Kontaktai:
Gintautas Žemaitis, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui
Tel. Nr. +370 610 04301
El. paštas: gintautas.zemaitis@suvalkijossgn.lt

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės užtikrinimo tvarkos aprašas

Suvalkijos socialinės globos namų dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Suvalkijos socialinės globos namų lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašas