Grupinio gyvenimo namų nuostatai

PATVIRTINTA
Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus
2019 m. sausio 23 d. Nr. V-10.
1 priedas

Suvalkijos socialinės globos namų padalinys

Grupinio gyvenimo namų nuostatai

1. Šie nuostatai reglamentuoja Suvalkijos socialinės globos namų padalinio Grupinio gyvenimo namų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.

2. Suvalkijos socialinės globos namų padalinys (toliau – globos namai) Grupinio gyvenimo namai (toliau – padalinys), teikia ilgalaikes socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas dalinis nesavarankiškumas.

3. Padalinys savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus įsakymais, patvirtintomis tvarkomis, aprašais, programomis, aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Padalinys sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus ir veikia pagal globos namų direktoriaus patvirtintus nuostatus. Padalinys neturi atskiro juridinio asmens statuso.

5. Pagrindinis padalinio veiklos tikslas – užtikrinti efektyvų socialinių paslaugų teikimą, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti paslaugų gavėjų teises, sudaryti tinkamas sąlygas jų poreikiams tenkinti, siekti didesnio savarankiškumo, integruojant juos į visuomeninį gyvenimą.

6. Padalinio veiklos tikslai yra:

6.1. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su proto arba (ir) psichikos negalia, užtikrinti šių asmenų įvairiapusiškų poreikių tenkinimą, galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą;

6.2. pasitelkiant bendruomeninius ir kitus resursus, užtikrinti psichologinių, socialinių, kultūrinių ir dvasinių kiekvieno padalinyje gyvenančio asmens poreikių patenkinimą, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

6.3. atsižvelgiant į padalinio gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, sudaryti galimybę įgyti profesiją, skatinti ir padėti integruotis į darbo rinką, ugdyti įgūdžius įgalinančius gyventi bendruomenėje ir įsitraukti į visuomeninį gyvenimą;

6.4. užtikrinti asmens su proto arba (ir) psichikos negalia teisę pasirinkti gyvenimą bendruomenėje.

7. Padalinio uždaviniai:

7.1. teikti kokybiškas socialinės globos paslaugas asmenims su proto arba (ir) psichikos negalia;

7.2. sudaryti galimybes naudotis bendruomenėje esančių įstaigų (dienos centrų, bendruomenės centrų, dienos socialinės globos centrų, psichikos sveikatos centrų, kultūros centrų ir kt.) teikiamomis paslaugomis, esant poreikiui organizuoti reikiamų paslaugų pirkimą;

7.3. sudaryti tinkamas sąlygas gyventojų užimtumui, kūrybinių gebėjimų ugdymui, socialinių įgūdžių formavimui, jų fiziniam aktyvumui, savitvarkos gebėjimų bei savarankiškumo stiprinimui;

7.4. ugdyti ir stiprinti gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, dalyvauti bendruomenėje;

7.5. užtikrinti saugią, tvarkingą, asmens poreikiams pritaikytą gyvenamąją aplinką;

7.7. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms ir orumui, etiškumo, lygiateisiškumo, atvirumo, konfidencialumo ir kitais žmogaus teises užtikrinančiais principais.  

8. Padalinys, siekdamas įgyvendinti jiems nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

8.1. suteikia asmenims su proto arba (ir) psichikos negalia orų gyvenimą užtikrinančią gyvenamą vietą, aprūpina reikiamu inventoriumi, sudaro galimybes asmeniui pačiam pagal savo norus ir galimybes įsirengti gyvenamąją aplinką (kambarį);

8.2. užmezga ryšius su bendruomenėje veikiančiomis įstaigomis, organizacijomis, siekiant užtikrinti paslaugų teikimą bendruomenėje asmenims su proto arba (ir) psichikos negalia;

8.3. sudaro ir įgyvendina individualius socialinės globos planus (ISGP) kiekvienam asmeniui pagal įvertintus socialinės globos poreikius;

8.4. užtikrina, kad kiekvienas gyventojas gautų būtinas paslaugas tose srityse, kuriose asmuo pats negali apsitarnauti;

8.5. užtikrina saugias ir tinkamas gyvenimo sąlygas gyvenantiems asmenims;

8.6. organizuoja gyvenančių asmenų darbinį užimtumą, darbinių įgūdžių ugdymą, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, pomėgius ir galimybes;

8.7. ugdo kasdieninio gyvenimo buities, savarankiškumo įgūdžius;

8.8. organizuoja gyvenančių asmenų laisvalaikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę bei savarankiškumo lygį, motyvuoja ir įtraukia dalyvauti bendruomenės veikloje;

8.9. organizuoja gyvenančių asmenų kultūrinį gyvenimą ir poilsį, išvykas į visuomeninius renginius, kitas globos įstaigas;

8.10. pagal teisės nustatytas normas sudaro sąlygas racionaliam, specialiam ar dietiniam maitinimuisi, atsižvelgiant į gyventojo sveikatą ir medicinos specialistų rekomendacijas;

8.11. užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, paskirto gydymo tęstinumą, pirmosios medicininės pagalbos suteikimą, pagal nustatytą normą aprūpina paskirtais medikamentais;

8.12. esant poreikiui organizuoja gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninėmis pagalbos priemonėmis;

8.13. užtikrina racionalų gyventojų materialinių ir piniginių vertybių saugojimą ir naudojimą.

8.14. atstovauja padalinyje gyvenančių asmenų interesus;

8.15. nagrinėja padalinio gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus socialinės globos teikimo klausimais ir imasi priemonių, kad jie būtų išspręsti;

8.16. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

8.17. ekonomiškai ir efektyviai naudoja materialines vertybes, tausoja patalpas, buitinius prietaisus, užtikrina patalpų švarą, aplinkos tvarką;

8.18. atlieka kitas Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

9. Padalinys, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti iš globos namų informaciją ir pasiūlymus padalinio kompetencijai priskirtais klausimais;

9.2. pasitelkti globos namų vadovus, atsakingus darbuotojus, specialistus, sudaryti bendras komisijas, darbo grupes, padalinio kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

9.3. Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą padalinio veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

9.4. Periodiškai atlikti padalinyje gyvenančių asmenų poreikių vertinimą, pasikeitus gyventojo sveikatos būklei ir (ar) poreikiams, ar elgesio ypatumams, inicijuoti individualaus socialinės globos plano peržiūrą dėl asmens galimybės gyventi grupinio gyvenimo namuose.

10. Padalinio veikla organizuojama vadovaujantis globos namų direktoriaus patvirtintomis padalinio vidaus tvarkos taisyklėmis, padalinio nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais padalinio veiklą.

11. Padaliniui vadovauja socialinis darbuotojas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia globos namų direktorius.

12. Padalinio darbuotojai vykdo funkcijas nurodytas pareigybių aprašyme.

13. Asmenims nesusijusiems su Grupinių gyvenimo namų veikla – lankytis griežtai draudžiama.

13. Padalinio veiklos kontrolę vykdo globos namų direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, socialinio darbo padalinio vadovas, sveikatos priežiūros padalinio vadovas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitos įgaliotos institucijos ir įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Padalinys informaciją apie gyventoją vadovaudamasis 2018 m. liepos 16 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

15. Padalinio nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai.